اذن-خدا شعر زیبای اذن خدا ؛ سروده ی سعید عالیشوندی

سعید-عالیشوندی شعر زیبای اذن خدا ؛ سروده ی سعید عالیشوندی

سعید عالیشوندی


ای خدا اذن بده منجی عالم برسد

وعده موعود بیاید سبط خاتم برسد

بزند برشب تار و بشود صبح سپید

برود این همه غم آن جمعه که خواهم برسد

طاقتم طاق شد از دست برفتم همه عمر

نظری به حق این نیمه ماه ، ماه تمامم برسد

نکند دعای عهد و فرجم به ریا آلوده ست

مگرآخر که همو آید و دادم برسد

چه شود گر شنوم این خبر از کل جهان

لشکر منتقم فاطمه در راه ست دمادم برسد

برسد عید سعید قائم آل علی

حضرت حجت حق امامم برسد