آبتنی هوا بس ناجوانمردانه گرم است

مسعود-قربانی هوا بس ناجوانمردانه گرم است

مسعود قربانی

وقتی از دست گرمای طاقت فرسای تیرماه دهرم کلافه می شوی ودیگر خون به مغزت نمی رسد .وقتی هوس شنا کردن در یک آب خنک و روح افزا را می کنی و وقتی دلت می خواهد در یک استخر آب پاک و شیرین به شنا بپردازی اگر اهل دهرم یا فراشبند باشی چکار می کنی .

اصلا انگار ما هر آرزویی داشته باشیم باید با خود به گور ببریم .وقتی فرزند کوچکتر من به تلوزیون نگاه می کرد و از بد حادثه استخر شنا و شیرجه را نشان میداد از من پرسید بابا چرا ما استخر نداریم مگر ما آدم نیستیم خدایی این دفعه هوس کردم یک تو گوشی ابدار تو گوشش بزنم گفتم کی گفته هر شهر و آبادی امکانات نداشته باشد آدم نیسه گفت پس چرا ؟ مجالش ندادم گفتم فرزندم ما جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ایم به علاوه تحریم ها را هم در نظر بگیر خدا کمک کنه تو دهرم هم استخر ساخته میشه باید تحمل و صبر داشته باشی مادرم که از همه جا بی خبر بود گفت بگو برای خواهران هم درست کنند .خودتان قضاوت کنید من بیچاره گیج ومنگ در حالی که گرما بیشتر از این دوتا عصبانی ام کرده بود آمدم شعر اخوان ثالث را دستکاری کردم و به جای سرد نوشتم گرم .

پسرم که دست بردار نبود را با ماشین به سمت رودخانه بردم تا شاید اندکی از خر شیطون بیاید پایین پس هر دو نفری در آب شور و تلخ دریتهلو غوطه ور شدیم و گفتم چه استخری از این بهتر اما وقتی به خرچنگ و مار ماهی های داخل آب خیره شدم کمی خجالت کشیدم پسرم که ترسیده بود کناری نشسته بود ومی گفت عجب استخری و من با خودم زمزمه می کردم .

روزگار ما فقیران جزء همین

 نیست سهم دیگری روی زمین

هنوز آبتنی ما تمام نشده بود که جمع کثیری از بچه های دهرمی که از فرط گرمای زیاد هراسان و گریزان بودند درون برم دریتهلو پریدند و دل به خنکای این آب دادند چه شنا گران ماهری بودند اما شدت آفتاب پوست بدنمان را حسابی می سوزاند و من غمگین و افسرده به خانه برگشتم و به این فکر میکردم که آیا داشتن یک استخر شنا خواستهء زیادی است آنهم در شهری که هفت ماه از سال تابستان است ؛ راستی اگر جناب اخوان ثالث در تیرماه تابستان دهرم گیر می افتاد باز هم می نوشت هوا بس ناجوانمردانه سرد است؛ هرچند که او این شعر را سیاسی نوشت اما ای کاش در این آبادی هم استخری راه بیفتد تا ما ناچار نباشیم برم دریتهلو را جولانگاه و عرصه شنا گری خود قرار بدهیم زیرا غرق شدنمان اجتناب نا پذیر است.