11149437_1584752151806477_8641954447189088407_n سلامتی « مخ دی ولی »

فراشبند عکس در صفحه فیس بوکش نوشته :

سلامتی « مخ دی ولی »

که بی نیاز از همه کس

استوار سر بر آسمان بر افراشته

تا ثابت کند بر پای خود ایستادن را

و بی نیازی را

چه زیباست بی نیازی و تنهایی

و تشنگی در عین دریا بودن