سال-نو-1024x721 سال نو

ازاده محمد نیا | چه ساده نقاشی کردیم گل لبخند را روی لبان اطرافیانمان … چه ساده مهربانی را میهمان سفره هامان کردیم ، چه اسان سوزاندیم کینه های قلب هامان را ، چه راحت بخشیدیم مهر و سخاوت را ، چه خوب یاد گرفتیم سازش کنیم با ناسازگاری ها.

چه تلخ چه شیرین گذشت ، روزهایی که با اشک ها و لبخندهایش بزرگ شدیم ، باپستی و بلندی هایش قد کشیدیم ، باپیروزی و شکست هایش تجربه ساز شدیم.

چه زیبا زمین پرشد از ادم هایی که شایسته ی دوست داشتن اند و چه سخت زمین خالی شد از انسان هایی که دوست شان داشتیم.

بی شمارند آرزوهایمان برای روح لطیف تان اما از خدا ایمانی به بلندای ظهور امام همیشه غایب ، اراده ای از جنس اهن ، و لبخندی به پهنای زمان ،و اول سالتان پر از اجابت ارزوهاتان .

دوباره میسازیم افکاری را که زیر چرخ روزگار له شدند ،دوباره بدست می آوریم امیدهای بر باد رفته را، و دوباره خواهیم ساخت فردایی را که لایق مان است.

برگ دیگری از تقویم ورق خورده مانده است و انتهای این قصه چه تلخ ، چه شیرین همیشه سبز خواهد بود.