نسل-سومی-1024x613 نسل سومی های " فراشبند، فیروزآباد ، قیروکارزین" و انتخابات اسفند 1394

اندیشه | “انتخابات”بارزترین نشانگرتمدن جد یدوعبورتاریخی اجتماعات انسانی ازچنگال “استبدادودیکتاتوری ست”وبدین معنی است که نوع”انسان” ، با تلاش ومبارزه ای نفس گیر،درپروسه ای چند ین هزارساله، نهایتا درمرحله ی نوزائی فکری، یا همان” رنسانس”به مددرشدفکری عمومی وآگاه شدن جامعه ازحقوق ذاتی وخدادادی خودغول “استبداد”رامی شکند و سرنوشت جامعه رابه اراده ی مردم می سپارد. یعنی مفهوم “انتخابات” درتمدن حاصل از”رنساس” یاتمدن نواین است که حاکمیت برجامعه را باسازوکاری مشخص ومعین به”نخبگان درگردش” می سپارد،وآشکارترین دست آورد تاریخی انتخابات  نجات”حاکمیت برجامعه” ازانحصارتاریخی”زر-زور-وتزویر”است.

بااین تعریف ازانتخابات درکشورهائی که انتخابات به معنی واقعی برگزارمی شود برای حاکم شدن وحکومت برمردم نمی شود ازهیچ “رانتی”استفاده کرد،امتیازاتی مانند”وراثت–قدرت-ثروت -…”وهربهانه وعاملی غیراز”اراده”ی مردم که درقالب “اکثریت آراء”مشروعیت پیدا می کند محلی ازاعراب ندارد.

سازوکارانتخابات

اجزاء انتخابات عبارت انداز:

۱-اراده مردم: که بشکل اکثریت آراءشرکت کنندگان،  برخروجی انتخابات اثرمی گذارد.(این موردبسته به این که  تاچه اندازه با اهداف اصلی تک تک رای دهندگان تطابق داشته باشد، درجه ی مشروعیت خروجی انتخابات رامعین می کند،یعنی به میزانی که خروجی(یاهمان کاندیدای انتخاب شده) ،همانی باشدکه مورد نظراکثریت بوده ،اراده ی مردم محقق شده است.

۲-شایستگی کاندیدا : خروجی انتخابات(یانماینده ی انتخاب شده)باید دارای ویژگی هائی باشد که توانائی انجام خواسته های رای دهندگان راداشته باشد(معمولا درهرکشوری قانون انتخابات شرایط وصلاحیت کاندیداشدن راازقبل تعین کرده است،که بازهم به میزانی که خروجی ازاول شرایط واقعی را داشته باشد ونتواند از”رانت های نفوذی”استفاده کند،عامل شایستگی کاندیدامی تواند براهداف  انتخابات (یاهمان حاکمیت مردم برخود) اثرمثبت بگذارد ودرغیراین صورت تاثیرگذاریش منفی ست.

۳-اخذآراء مردم وتعین نتیجه: چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات توسط مجریان ونحوه ی تبلیغات کاندیداها ومعرفی خودبه رای دهندگان مؤثرترین عامل درنتیجه آن،یعنی خروجی انتخابات می باشد(به طوری که این مورد  به میزانی که منطبق برواقعیت ،همراه باصداقت،بدون اعمال نظروبرابرضوابط ومقررات انتخابات ومیل اکثریت عمل شود ویابرخلاف آن ،می تواند خروجی انتخابات رافردی صالح،مشروع ونماینده ی واقعی مردم معرفی کند، یا۱۸۰درجه درتقابل  بااهداف مردم ونامشروع.)

۴-عامل یا جزءچهارم انتخابات خروجی آن،یانماینده ی منتخب اکثریت می باشد: که درکشورما شامل نمایندگان مجلس شوراوخبرگان -رئیس جمهور-نمایندگان شوراهای شهر وروستاو…می شود،این مورد درصورتی می تواند کارکردمورد نظراکثریت راداشته باشد که ۳عامل اول کارکردی منطبق براهداف رای دهنگان داشته باشند،واگرچنین نباشد، کارکردی برخلاف اهداف اکثریت خواهدداشت.

انتخابات سالم

درهرانتخاباتی ودرهرجامعه ای اگر۴عامل فوق یعنی اجزاءانتخابات بامعیارهای تعین شده براساس میل مردم وبدون اعمال نظرصاحبان نفوذ،یعنی صاحبان(زر-زوروقدرت)عمل کنندوکاندیداهادریک بسترآرام وجوی واقعی وبه دون جوسازی مصنوعی واستفاده ازشیوه های انحرافی ،مثلااستفاده از(“پول های کثیف”)،مهمانی های آنچنانی،زدوبندها،روش” کدخداراببین و؟؟؟”،وغیره عمل کنند ،به یقین خروجی آن یعنی نمایندگان انتخاب شده نمایندگان واقعی اکثریت مر دم هستند وحاکمیت درآن جامعه  به خواست اکثریت احترام می گذارد وبه قانون مدرن “گردش نخبگان”تن می دهدودرنتیجه آن اراده ی اکثریت برچنین جامعه ای فرمان میراند که چنین انتخاباتی امروزه انتخابات سالم نامیده می شود، ودرغیراین صورت انتخابات ناسالم است وخروجیش اراده ی اکثریت را نمایند گی نمی کند ودرنتیجه (استبداد ودیکتاتوری)به شیوهای متفاوت ،کم یابیش حضورخودراحفظ کرده وبه حیات خودادامه میدهد.

ارزیابی آنتخابات های گذشته درحوزه ی انتخابیه ی خودمان ومسؤلیت نسل سومی ها

براساس معیارها وتعاریف فوق انتخابات انجام شده درحوزه ی انتخابیه ی خودمان چه اندازه سالم ارزیابی می شود؟

برای جواب دادن به این سؤال اول بایدبه سؤالات زیرپاسخ دهیم:

۱- آیاسازوکاربرگزاری انتخابات هابه نحوی بوده که مردم به توانند براساس شناخت وشایستگی کاندیداوبدون لحاظ کردن مصلحت ها واثرگزاری عوامل حاشیه ای رای دهند یانه؟

۲- آیا تبلیغات کاندیداها سالم بوده وهرکاندیدا توان مندی  وشایستگی خودرابه مردم ارائه می نموده یاباشیوه های انحرافی وباصرف هزینه های گزاف که ناشی ازثروت بادآورده ونامشروع بوده وباهزاران ترفند ناسالم رای اکثریت رابخود اختصاص داده اند؟

پاسخ آگاها نه وبی غرض فعالان سیاسی ،تحصیل کرده ها،جوانان روشن فکر وبخصوص نسل سومی های حوزه ی انتخابیه(فیروزآباد-فراشبند-قیروکارزین)  به دوسؤال فوق می تواندچراغ راهی باشد برای ورودآگاهانه تربه انتخابات اسفندماه۱۳۹۴وروزنه ی امیدی باشد که این انتخابات رابهتر وهم ساز تربا حاکمیت”مردم برخود”برگزارنمائیم.

واین که برمسؤولیت نسل سومی های حوزه ی انتخابیه تاکید ویژه دارم به این دلیل است که امروزه کسی شک نداردکه ،فضای مجازی می توانداثرگزار ترین عامل درآگاهی بخشی به عموم باشد وکیفیت خلق این فضا بیش ازهرقشردیگردرحیطه ی توان نسل سومی هاست. (این بحث رادرآینده به تناسب مسا ئلی که مطرح می شود ادامه می دهیم).