به گزارش دریافتی از مخاطب آبپا ، به همت بسیجیان گردان ۲۰۷ الفتح فراشبند محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند درختکاری شد.
در این برنامه معنوی و فرهنگی بیش از ۱۰۰ نهال از نوع کهور، بید ، اکالیپتوس و آکاسیا کاشته شد.

IMG-20150311-WA0019-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0021-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0024-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0036-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0037-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0040-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0042-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری IMG-20150311-WA0045-1024x768 کاشت درخت در محوطه دانشگاه پیام نور فراشبند + گزارش تصویری