حمایت عملی از سرمایه گذاران و معدن کاران جهت سرمایه گذاری و شفاف نمودن فرایندهای این اداره …

فروغی آقای فروغی ! درعنوان اداره شما حوزه صنعت و معدن نیز هست

اختصاصی آبپا |

از جمله وزارت خانه هایی که زیاد در معرض تغییر و تحول گرفته است وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده ، در دهه ۶۰ وزارت معادن ، وزارت صنایع ، و وزارت صنایع سنگین ، در دهه ۷۰ دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین با هم ادغام شد و وزارت صنایع تشکیل گردید . در اواخر همین دهه وزارت خانه های معادن و فلزات با وزارت صنایع ادغام گردید و وزارت صنایع و معادن ایجاد شد که از نکات قابل توجه سخنان موافقین و مخالفین مجلس این بود که نماینده اصرار داشت که اسم معادن در عنوان وزارت خانه باید باشد تا حوزه مهم واستراتژیک معدن مغفول واقع نگردد.

این تغییرات به خط پایان نرسید و در سال ۱۳۹۰ این وزارت خانه یعنی صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام گردید و بعنوان وزارت صنعت ، معدن و تجارت معرفی شد .

از نکات جالب توجه اینکه هنوز در فراشبند در افکار عمومی این اداره به اداره بازرگانی تعبیر میشود ، علت هم اینکه در ذهن مردم ، این اداره در این چند سال بجز تعیین قیمت چند قلم کالا و توزیع اجناس و غیره کار دیگری انجام نداده است و در واقع بخش های صنعت و معدن مغفول مانده است .

اکنون با انتصاب آقای صادق فروغی که تجارب بالایی در سیستم اداری شهرستان و … دارد ، انتظار بر این است برای بازکردن گره کور اشتغال ، به دو حوزه ی صنعت و معدن توجه ویژه ای نماید .

تشکیل کارگروه صنعت و معدن ، تهیه طرح های سود ده صنعتی و معدنی ، جهت ارائه به سرمایه گذاران ، حمایت عملی از سرمایه گذاران و معدن کاران جهت سرمایه گذاری و شفاف نمودن فرایندهای این اداره جهت جلوگیری از شکل گیری رانت خواری و فساد از جمله اقداماتی است که انتظار است ایشان در دستور کار قرار دهد تا این اداره به جایگاه اصلی و معین خود برسد .