IMG-20150101-WA0036-e1420469810422 بر روی خط زلزله ... 15 دیماه

دوشنبه پانزدهم دی ماه در ساعت ۱۰ دقیقه ی بامداد زلزله ای با بزرگی ۲.۹ ریشتر (با مرکزیت فراشبند) و نیز بعدظهر دوشنبه زلزله ای با شدت نسبتا بالایی ساعت ۱۷/۱۲ دقیقه بار دیگر زلزله ای به بزرگی ۴.۷ در مقیاس ریشتر ) (با مرکزیت بوشکان) مناطق فراشبند،بوشکان و شنبه را لرزاندند..

همچنین در پی ادامه ی این پس لرزه ها تعدادی از خانواده ها نیز شب ها را بخاطر خطر احتمالی در چادر می گذرانند..