اشتباه است اگر فکر کنیم به محض آگاه‌سازی جامعه، تغییر رفتار هم اتفاق می‌افتد.

 

Yarikadeh-Apr24 هفت گام برای راه‌اندازی یک کمپین موفق

اشتباه است اگر فکر کنیم به محض آگاه‌سازی جامعه، تغییر رفتار هم اتفاق می‌افتد.
اول برای مخاطب توضیح دهید که مشکلی وجود دارد و بعد نشان دهید که چاره‌ای عملی هم برای حلش هست.
در مردم اشتیاق ایجاد کنید. به آن‌ها قدرت تصور کردن خودشان در آینده‌ای متفاوت را بدهید.
مردم مهارت‌ها را با نگاه کردن به افرادی که آن‌ها را انجام می‌دهند، می‌آموزند.
برای مردم سرمشق باشید تا به کارتان خوش‌بین شوند و باور کنند که موفقیت کمپین ممکن و حتی ناگزیر است.
خدمات، زیربناها و حمایت‌های لازم را ایجاد کنید تا مردم به راحتی بتوانند رفتاری را که می‌خواهید پیشه کنند.
انگیزه ایجاد کنید، لحظاتی را بسازید که مردم را از روال روزمره زندگی عبور دهد و به بیداری وادار کند.
داستان تجربه‌های موفق را به طور مستمر و با روایت‌های مختلف تکرار و بازتقویت کنید.