محسن محمدی / زندگی در دشت گرم فراشبند

IMG_1890 ساده اما زیباIMG_1919 ساده اما زیبا

IMG_20181 ساده اما زیبا

IMG_1930 ساده اما زیبا

IMG_2003 ساده اما زیبا

IMG_1933 ساده اما زیبا

IMG_1934 ساده اما زیبا

عکاس : محسن محمدی